Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów prezentowanych za pośrednictwem platformy internetowej Room Service i skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i podmiotów nie będących konsumentami.
 2. Room Service jest właścicielem platformy Sklepy Room Service, w której prezentowane są towary Sprzedawców i która umożliwia zakup tych towarów oraz ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Zamieszczone na platformie Room Service informacje o towarach oferowanych do sprzedaży takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od poszczególnych Sprzedawców tych towarów.
 4. Z platformy Room Service mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
 5. Dla skorzystania z platformy Sklepy Room Service konieczne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego o wydajności wystarczającej do obsługi nowoczesnych stron internetowych.

Definicje

 1. dane osobowewszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 2. dni ustawowo wolne od pracy – dni określone jako ustawowo wolne od pracy w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm.),
 3. dni robocze – dni, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 4. dostawa – dostarczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres,
 5. godziny nocne – to godziny pomiędzy godziną 22.00 danego dnia a godziną 6.00 dnia następnego,
 6. Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie za pośrednictwem platformy Room Service,
 7. konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi, posiadające unikalną nazwę (login) i hasło,
 8. konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem platformy Room Service w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. odbiór osobisty – osobisty odbiór Zamówienia przez Klienta z wybranej przez niego lokalizacji, spośród lokalizacji wskazanych przy składaniu Zamówienia,
 10. platforma Sklepy Room Service – platforma internetowa, gdzie prezentowane są towary i która umożliwia dokonanie ich zakupu, dostępna pod adresem https://sklepy.roomservice.pl/,
 11. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zakupu towarów prezentowanych za pośrednictwem platformy internetowej Sklepy Room Service,
 12. Room Service – spółka działająca pod firmą Room Service sp.j. J.Bartniczak K.Bartniczak z siedzibą w Drozdowie, adres: Drozdowo 7, Rzewnie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000215908, e-mail office@roomservice.pl, tel. 0048 22 651 90 03, która jest właścicielem platformy Room Service i która pośredniczy w sprzedaży i dostawie towarów do Klientów,
 13. rozporządzenie RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 14. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów, prezentujący swoje towary na platformie Sklepy Room Service.
 15. towary – towary prezentowane na platformie Sklepy Room Service, które Klient może wybrać przy sporządzaniu Zamówienia a po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę do sprzedania kupić. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych towarów prezentowane są obok zdjęcia danego towaru,
 16. umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 17. ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.),
 18. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta lista towarów, które Klient zamierza kupić za pośrednictwem platformy Sklepy Room Service.

Warunki świadczenia usług

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest poprzez platformę Sklepy Room Service za pomocą umieszczonego tam formularza (koszyk Klienta).
 2. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania konta użytkownika na platformie Sklepy Room Service, jednakże złożenia Zamówienia bez wykorzystania zarejestrowanego konta użytkownika wymagać będzie podania numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail Klienta (w celu potwierdzenia Zamówienia) oraz danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Zamówienia.
 3. Room Service zastrzega sobie możliwość dodatkowego zweryfikowania Zamówienia m.in. poprzez telefoniczny kontakt z Klientem i odmowę realizacji Zamówień, wzbudzających wątpliwości.
 4. Składając Zamówienie Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Room Service i Sprzedawcę.
 5. Room Service nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez podmioty, które realizują poszczególne płatności.
 6. Room Service nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych nieprawdziwych i za niewykonanie umowy w przypadku podania danych nieprawdziwych.
 7. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia Room Service skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub usunięcia błędów.
 8. Room Service zastrzega sobie możliwość wycofania niektórych towarów, zaprezentowanych na platformie Sklepy Room Service.
 9. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na platformie Sklepy Room Service są, wyrażonymi w złotych polskich, cenami brutto, tj. zawierają należny podatek VAT.
 10. Minimalna kwota zamówienia wynosi 100 złotych.  Dostawa może być zrealizowana tylko jeśli Zamówienie wynosi minimum 100 zł.
 11. Platforma Sklepy Room Service umożliwia złożenie Zamówienia 24 godziny na dobę, przy czym realizacja Zamówienia nastąpi w sposób określony poniżej w części DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW.
 12. W przypadku braku dostępności towaru wskazanego w Zamówieniu Room Service niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, w miarę możliwości proponując towar zastępczy.
 13. Złożenie Zamówienia następuje po jego weryfikacji i zostanie potwierdzone przez Room Service przez przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail informacji o przyjęciu Zamówienia od realizacji ze wskazaniem listy zamówionych towarów oraz wysokością kosztów dostawy.
 14. Klient może odwołać Zamówienie w całości w ciągu 10 minut od jego złożenia. W tym celu powinien skontaktować się z Room Service pod adresem e-mail office@roomservice.pl, lub tel. 22 6519003 i wyraźnie wskazać, że rezygnuje z realizacji Zamówienia w całości.
 15. Klient może dokonać zmiany Zamówienia w ciągu 10 minut od złożenia Zamówienia. W tym celu powinien skontaktować się z Room Service pod adresem e-mail office@roomservice.pl lub tel. 22 6519003 i wskazać zakres modyfikacji Zamówienia. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie po potwierdzeniu możliwości dokonania modyfikacji przez Room Service.
 16. Kwota zakupów zostaje powiększona o koszt dostawy, jeżeli Klient wybierze opcję dostawy pod wskazany adres. Koszt dostawy jest zależny od strefy dostawy, wielkości Zamówienia oraz piętra w budynku i zostanie potwierdzony po wprowadzeniu Zamówienia oraz niezbędnych danych adrespwych. .
 17. W przypadku osobistego odbioru Zamówienia w wybranej przez Klienta lokalizacji, Room Service nie pobiera dodatkowych opłat.

Płatności

 1. Zapłata za Zamówienie może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:
  1. przedpłata – płatność elektroniczna, dokonywana przelewem na rachunek bankowy Room Service lub za pośrednictwem operatora płatności on line PayU,
  2. płatność przy odbiorze – płatność dokonywana jest po dostarczeniu Zamówienia Klientowi lub przy odbiorze osobistym i następuje gotówką lub za pomocą ważnych kart debetowych/kredytowych, wydanych przez banki prowadzące działalność w Rzeczpospolitej Polskiej. O zamiarze dokonania płatności w formie bezgotówkowej, Klient zobowiązany jest poinformować Room Service przy składaniu Zamówienia.

Dostawa i odbiór towarów

 1. Realizacja Zamówienia może nastąpić przez dostawę albo odbiór osobisty.
 2. Warunkiem wydania Zamówienia Klientowi jest dokonanie zapłaty za Zamówienie i koszt dostawy.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 godzin od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Room Service.
 4. Czas dostawy jest zależny od strefy dostawy, rodzaju zamówienia oraz warunków komunikacyjnych. Z tego względu czas dostawy w niektórych przypadkach może być dłuższy niż 3 godziny.
 5. Zamówienia składane w godzinach nocnych, w niedziele niehandlowe oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą kolejnego dnia roboczego, przy czym potwierdzenie przyjęcia Zamówienia będzie następowało tego kolejnego dnia do godziny 11.00.
 6. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązuje się stawić po odbiór Zamówienia nie wcześniej niż 15 minut  i nie później niż 60 minut od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli zakupy nie zostaną odebrane w wybranym przez Zamawiającego przedziale czasowym zamówienie zostanie anulowane.
 7. Do odbioru osobistego konieczne jest podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby, która złożyła Zamówienie. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 8. W przypadku dostawy Klient zobowiązuje się być obecny pod adresem dostawy w przewidywanym czasie dostawy.
 9. Room Service dostarcza towary wraz z dowodem zakupu, wystawionym przez Sprzedawcę oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli nabywcą towarów będzie konsument.
 10. O konieczności wystawienia faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować Room Service przy składaniu Zamówienia, wskazując dane do wystawienia faktury, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy. Po wystawieniu paragonu, który nie będzie zawierał numeru NIP nabywcy, nie będzie możliwości wystawienia faktury VAT.

Reklamacje i zwroty

 1. Room Service zobowiązuje się dostarczyć do Klienta zamówione towary w stanie wolnym od wad.  
 2. Zamawiający przed dokonaniem odbioru Zamówienia ma możliwość sprawdzenia ich w obecności dostawcy.
 3. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia towarów, które nie są zgodne z zawartą umową.
 4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z umową, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tej okoliczności Room Service przesyłając stosowną wiadomość na następujący adres e-mail office@roomservice.pl albo dzwoniąc na numer telefonu +48 22 651 90 03. Konieczne może być dostarczenie dowodów stwierdzonej wady, np. zdjęć, filmów itd.
 5. W przypadku stwierdzenia wadliwości towarów żywnościowych Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru bądź otwarcia opakowania (w przypadku towarów paczkowanych), nie później jednak niż przed upływem terminu przydatności danego towaru do spożycia.
 6. W razie niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia jego ceny albo odstąpić od umowy.
 7. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna lub jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 8. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie
 9. Informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie wysłana na adres email Klienta, wskazany przy składaniu Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 10. W przypadku uwzględnienie reklamacji Room Service – w terminie 14 dni – dokona wymiany towaru na nowy wolny od wad albo zwrotu ceny towaru, w zależności od żądania Klienta zgłoszonego wraz z reklamacją.
 11. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, w przypadku Klienta, będącego konsumentem ma on prawo, w terminie 14 dni od dnia wydania mu Zamówienia odstąpić o umowy bez podawania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, np.: 
 3. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
 4. e-mailem na następujący adres: office@roomservice.pl,
 5. w formie pisemnej na adres: ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszwa.
 6. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
 7. Room Service oświadcza, że został upoważniony przez Sprzedawców do przyjmowania w ich imieniu i na ich rzecz oświadczeń Klientów o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, zawartej za pośrednictwem platformy Room Service.
 8. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Room Service niezwłocznie prześle na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres e-mail na trwałym nośniku  potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 10. Klient zwraca towar Room Service w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Room Service zwraca Klientowi dokonaną płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, w jaki Klient dokonał zapłaty za Zamówienie. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli:
  1. Klient zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (tj. przy zawieraniu umowy działał jako przedsiębiorca),
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  5. Room Service wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
  6. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę, stosownie do dyspozycji art. 31 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta uważa się za niezawartą.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Rozpoznawanie sporów

 1. W razie sporu każdy Klient, w tym osoba będąca konsumentem, ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym
 3. W przypadku Klienta, będącego Konsumentem, ma on prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pomocą unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: [-].
 4. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają również stałe polubowne sądy konsumenckie, działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Konsument może zwrócić się również z prośbą o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Room Service nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność platformy Sklepy Room Service z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet oraz za trudności techniczne, które leżą po stronie Klienta.
 2. Wszelkie treści umieszczone na platformie Sklepy Room Service, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub części stanowi naruszenie prawa.
 3. Room Service nie ponosi odpowiedzialności za faktyczna dostępność towarów, prezentowanych na platformie Sklepy Room Service. Faktyczna dostępność towarów zależy od ich Sprzedawców.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem, ich dostawy do Klienta oraz odbioru osobistego.
 2. Administratorem danych osobowych przy zakładaniu konta i złożeniu zamówienia jest Room Service spółka jawna J.Bartniczak, K.Bartniczak z siedzibą w Drozdowie, adres: Drozdowo 7, Rzewnie, e-mail office@roomservice.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, tj. imię i nazwisko, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na jego zidentyfikowanie będą chronione zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak bez ich podania nie będzie możliwości założenia konta lub dokonania zakupów za pośrednictwem platformy Room Service. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
  2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 6. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu wykonania umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celach marketingowych.
 7. Odbiorcą danych osobowych – poza Room Service – będą podmioty współpracujące z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży towarów oferowanych na platformie Sklepy Room Service, w szczególności Sprzedawcy, a także podmioty, które wspierają Room Service w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych za pośrednictwem platformy Sklepy  Room Service.
 8. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi Zamówienia będą przechowywane przez okres:
  1. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
  2. w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 9. Dane osobowe, przetwarzane w celach marketingowych, przetwarzane będą do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Osobom, których dane dotyczą, przysługują poniżej wskazane prawa:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
  3. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert towarów dostępnych na platformie Room Service.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w chwili jego zamieszczenia na platformie Sklepy Room Service.
 2. Room Service zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmienione postanowienia Regulaminu zostaną ogłoszone na platformie Room Service. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania.
 4. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną i innych właściwych ustaw.
 6. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.